หน้าแรก

อาจารย์นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

อาจารย์นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อาจารย์นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

อาจารย์นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

การสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาระบบและกลไก

+ เพิ่มความเข้มแข็งท้องถิ่น  - ลดความเหลื่อมล้ำ + ยกระดับคุณภาพชีวิต

Knowledge Stock การพัฒนาคลังความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและหลักสูตร

ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลัก 5 แห่งในภูมิภาค กำหนดแนวทางการบันทึกข้อมูล จัดทำเทมเพลต ดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ทุนมนุษย์ และหลักสูตรที่ประสงค์จะถ่ายทอดสู่กลไกการพัฒนาพื้นที่

Knowledge and Technology Transfer การจัดทำหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้

ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ชุดความรู้ เทคโนโลยี กำลังคน และนวัตกรรม ดำเนินกิจกรรมประชุม เชิงปฏิบัติการร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยหลัก ในการจัดความพร้อมหลักสูตร

Technology Roadmap การจัดทำแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบนโยบายสาธารณะและจัดทำ Technology Road-map กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

บทความ 10 อันดับล่าสุด